========================================================================

TUỆ QUANG 慧光 WISDOM LIGHT FOUNDATION Đại Tạng Việt Nam

Hiện Trạng Đại Tạng KinhTháng 11, 2018

========================================================================

Đại Tạng Kinh tiếng Việt là một ước mơ của tất cả mọi người con Phật Việt Nam. Đại Tạng Việt Nam bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hán trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Trong những năm qua, Tuệ Quang Wisdom Light Foundation đă thành lập một chương tŕnh để cố gắng phiên dịch những Kinh điển này. Chúng tôi làm trang web này để tŕnh bày t́nh trạng hiện nay của Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Chúng tôi đă liên kết với các bản  Kinh, Luật và Luận đă được Chư Tôn Đức và các Dịch giả phiên dịch trong những thập niên qua. Các bản dịch này được đăng tải trên các trang nhà Phật Giáo như Đạo Phật Ngày Nay, Mật Tông, Quảng Đức, Thư Viện Hoa Sen … Chúng tôi cũng mang lên mạng các bản Phiên âm Hán-Việt toàn bộ Đại Tạng Kinh CBETA 2018 và các bản dịch của Tuệ Quang.  Xin bấm chuột vào số của Kinh (Taisho number trong Mục Lục CBETA Hán Tạng) để tải về bản Phiên Âm, hoặc bấm chuột vào bản dịch để đọc. V́ c̣n quá nhiều kinh điển chưa được dịch, chúng tôi rất mong nhận được hợp tác và hổ trợ của Chư Tôn Đức và các Dịch giả để sớm hoàn thành một Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Muốn có bản lược dịch để hiệu đính, xin cho biết số Kinh và liên lạc với Nguyên Tánh  qua dichkinh@giaodiemonline.com  

lotus.gif

 

Kinh Điển Mới

Kinh Mới Dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt  (T0277, T1476)

Kinh Hoa Nghiêm (T0278, 60 quyển)  (Bản dịch của Bùi Đức Huề - Tuệ Quang)

Đại Thừa Khởi Tín Luận (T1666-T1667) (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Kinh Phật Bổn Hành Tập (T0190, 60 quyển)  (Bản dịch của Bùi Đức Huề - Tuệ Quang)

Kinh Bộ Bảo Tích (T0321-T0373) (Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán - Tuệ Quang)

Kinh Bộ Niết Bàn (T0374-T0396) (Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán - Tuệ Quang)

Thành Thật Luận (T1646) (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Du Già Luận (T1616-T1618, T1628-T1635) (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Phật Tánh Luận – T1610 (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Đại Thừa Thành Nghiệp Luận – T1609 (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Hiển Dương Thánh Giáo Luận - T1602-T1603 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Biên Trung Luận - T1599-T1601 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Duy Thức Luận - T1586-T1591 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Nhập Đại Thừa Luận - T1592-T1595 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Kinh Mới Dịch của Bùi Đức Huề (T0109, T0110, T0166, T0298, T0425, T0442, T0842, T0945)

Phật Thuyết Phật Danh Kinh, T0441, 30 quyển (Bản dịch của Bùi Hoàng Long & Bùi Anh Tuấn)

Phật Giáo Thánh Kinh hay Kinh Lời Vàng (Bản dịch của HT Trí Nghiêm)

Xin mời tham khảo   Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến

 

Bộ A Hàm (0001-0151)

Bộ Bản Duyên  (0152-0219)

Bộ Bát Nhă (0220-0261)

Bộ Pháp Hoa (0262-0277)

Bộ Hoa Nghiêm (0278- 0309)

Bộ Bảo Tích (0310-0373)

Bộ Niết Bàn (0374-0396)

Bộ Đại Tập (0397-0424)

Bộ Kinh Tập (0425-0847)

Bộ Mật Giáo (0848-1420)

Bộ Luật (1421-1504)

Bộ Tỳ Đàm (1536-1563)

Bộ Trung Quán (1564-1578)

Bộ Du Già (1579-1627)

Bộ Luận Tập (1628-1692)

Bộ Kinh Sớ (1693-1803)

Bộ Luật Sớ (1804-1850)

Bộ Chư Tông (1851-2025)

Bộ Sử Truyện (2026-2120)

Bộ Sự Vị (2121-2136)

Bộ Ngoại Giáo (2137-2144)

Bộ Mục Lục (2145-2184)

Bộ Cổ Dật (2732-2864)

Bộ Nghi Tự (2865-2920)

 

Bộ A Hàm

0001, Trường A Hàm Kinh, 22 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm dịch ]

          Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0002, Thất Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0003, Tỳ Bà Thi Phật Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0004, Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0005, Phật Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0006, Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0007, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 3 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0008, Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0009, Nhân Tiên Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0010, Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0011, Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0012, Đại Tập Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0013, Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0014, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0015, Đế Thích Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0016, Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0017, Thiện Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Chi Pháp Độ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0018, Tín Phật Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0019, Đại Tam Ma Nhạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0020, Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0021, Phạm Vơng Lục Thập Nhị Kiến Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0022, Tịch Chí Quả Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0023, Đại Lâu Thán Kinh, 6 quyển, [ Tây Tấn Pháp Lập cộng Pháp Cự dịch ]

0024, Khởi Thế Kinh, 10 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0025, Khởi Thế Nhân Bổn Kinh, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0026, Trung A Hàm Kinh, 60 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

          Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0027, Thất Tri Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0028, Viên Sinh Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0029, Hàm Thủy Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0030, Tát Bát Đa Tô Lư Du Nại Dă Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0031, Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0032, Tứ Đế Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0033, Hằng Thủy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0034, Pháp Hải Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0035, Hải Bát Đức Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0036, Bổn Tương Y Trí Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0037, Duyên Bổn Trí Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0038, Luân Vương Thất Bảo Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0039, Đảnh Sinh Vương Cố Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0040, Văn Đà Kiệt Vương Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0041, Tần Bà Sa La Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0042, Thiết Thành Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0043, Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0044, Cổ Lai Thế Thời Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0045, Đại Chánh Cú Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0046, A Na Luật Bát Niệm Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0047, Ly Thùy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0048, Thị Pháp Phi Pháp Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0049, Cầu Dục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0050, Thọ Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0051, Phạm Chí Kế Thủy Tịnh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0052, Đại Sinh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0053, Khổ Ấm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0054, Thích Ma Nam Bổn Tứ Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0055, Khổ Ấm Nhân Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0056, Lạc Tưởng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0057, Lậu Phân Bố Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0058, A Nậu Phong Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0059, Chư Pháp Bổn Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0060, Cồ Đàm Di Kí Quả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0061, Thọ Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0062, Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0063, Giải Hạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0064, Chiêm Bà Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0065, Phục Dâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0066, Ma Nhiêu Loạn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0067, Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0068, Lại Xá Ḥa La Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0069, Hộ Quốc Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0070, Số Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0071, Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0072, Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Ly Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0073, Tu Đạt Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0074, Trưởng Giả Thi Báo Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0075, Phật Vi Hoàng Trúc Viên Lăo Bà La Môn Thuyết Học Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0076, Phạm Ma Dụ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0077, Tôn Thượng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0078, Đâu Điều Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0079, Anh Vũ Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0080, Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cồ Đàm Pháp Trí dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Thích Tuệ Thông

0081, Phân Biệt Thiện Ác Báo ứng Kinh, 2 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0082, Ư Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0083, Ứng Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0084, Phân Biệt Bố Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0085, Tức Tránh Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0086, Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0087, Trai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0088, Ưu Bà Di Đọa Xá Ca Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0089, Bát Quán Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0090, Bệ Ma Túc Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0091, Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Bất Ly Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0092, Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0093, Tà Kiến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0094, Tiển Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0095, Nghị Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0096, Tŕ Ư Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0097, Quảng Nghĩa Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0098, Phổ Pháp Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0099, Tạp A Hàm Kinh, 50 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0100, Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh, 16 quyển, [ Thất dịch ]

0101, Tạp A Hàm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0102, Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0103, Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0104, Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Nhất Hạnh

0105, Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0106, Phật Thuyết Thủy Mạt Sở Phiêu Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0107, Phật Thuyết Bất Tự Thủ Ư Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0108, Phật Thuyết Măn Nguyện Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0109, Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0110, Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0111, Phật Thuyết Tương ứng Tương Khả Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0112, Phật Thuyết Bát Chánh Đạo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0113, Phật Thuyết Nan Đề Thích Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0114, Phật Thuyết Mă Hữu Tam Tướng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0115, Phật Thuyết Mă Hữu Bát Thái Thí Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0116, Phật Thuyết Giới Đức Hương Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0117, Phật Thuyết Giới Hương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0118, Phật Thuyết Ương Quật Ma Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0119, Phật Thuyết Ương Quật Kế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0120, Ương Quật Ma La Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0121, Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0122, Phật Thuyết Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0123, Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0124, Duyên Khởi Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0125, Tăng Nhất A Hàm Kinh, 51 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Thanh Từ và HT Thích Thiện Siêu

          Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0126, Phật Thuyết A La Hán Cụ Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0127, Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0128a, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0128b, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0129, Phật Thuyết Tam Ma Kiệt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm dịch ]

0130, Phật Thuyết Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0131, Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0132a, Phật Thuyết Thực Thi Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0132b, Thi Thực Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0133, Tần Tỳ Sa La Vương Nghệ Phật Cúng Dường Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0134, Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0135, Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0136, Phật Thuyết Tứ Vị Tằng Hữu Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0137, Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ Cù Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]

0138, Phật Thuyết Thập Nhất Tưởng Tư Niệm Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0139, Phật Thuyết Tứ Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0140, A Na Bân Để Hóa Thất Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0141, Phật Thuyết A Tốc Đạt Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0142a, Phật Thuyết Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0142b, Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0143, Ngọc Da Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0144, Phật Thuyết Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0145, Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0146, Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0147, Phật Thuyết Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0148, Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0149, Phật Thuyết A Nan Đồng Học Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150a, Thất Xứ Tam Quán Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150b, Cửu Hoành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0151, Phật Thuyết A Hàm Chánh Hạnh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Bản Duyên

0152, Lục Độ Tập Kinh, 8 quyển, [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

Bản dịch của TS Lê Mạnh Thát

0153, Bồ Tát Bổn Duyên Kinh, 3 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0154, Sinh Kinh, 5 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0155, Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh, 3 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0156, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh, 7 quyển, [ Thất dịch ]

0157, Bi Hoa Kinh, 10 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

          Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

0158, Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

0159, Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán Kinh, 8 quyển, [ Đường Bát Nhă dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0160, Bồ Tát Bổn Sinh Phát Luận, 16 quyển, [ Tống Thiệu Đức Tuệ Tuân đẳng dịch ]

0161, Trường Thọ Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0162, Kim Sắc Vương Kinh, 1 quyển, [ Đông Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

0163, Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0164, Sư Tử Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

0165, Đảnh Sinh Vương Nhân Duyên Kinh, 6 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0166, Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0167, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0168, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0169, Nguyệt Minh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0170, Đức Quang Thái Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0171, Thái Tử Tu Đại Noa Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0172, Bồ Tát Đầu Thân Di Ngạ Hổ Khởi Tháp Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Pháp Thịnh dịch ]

0173, Phước Lực Thái Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0174, Bồ Tát Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0175a, Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

0175b, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

0175c, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Thánh Kiên dịch ]

0176, Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sinh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0177, Đại Ư Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0178, Tiền Thế Tam Chuyển Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0179, Ngân Sắc Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0180, Quá Khứ Thế Phật Phân Vệ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0181a, Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0181b, Phật Thuyết Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0182a, Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0182b, Phật Thuyết Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0183, Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0184, Tu Hành Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Trúc Đại Lực cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

0185, Thái Tử Thụy ứng Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0186, Phổ Diệu Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0187, Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, 12 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0188, Dị Xuất Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

0189, Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0190, Phật Bổn Hành Tập Kinh, 60 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang): Q1-10, Q11-20, Q21-30, Q31-40, Q41-50, Q51-60

0191, Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh, 13 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0192, Phật Sở Hạnh Tán, 5 quyển, [ Mă Minh Bồ Tát tạo Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0193, Phật Bổn Hạnh Kinh, 7 quyển, [ Tống Thích Bảo Vân dịch ]

0194, Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3 quyển, [ Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0195, Phật Thuyết Thập Nhị Du Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Ca Lưu Đà Ca dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0196, Trung Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Đàm Quả cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0197, Phật Thuyết Hưng Khởi Hành Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0198, Phật Thuyết Nghĩa Túc Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

            Bản giảng giải của HT Nhất Hạnh

0199, Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0200, Soạn Tập Bách Duyên Kinh, 10 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0201, Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, 15 quyển, [ Mă Minh Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0202, Hiền Ngu Kinh, 13 quyển, [ Nguyên Ngụy Tuệ Giác đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Trung Quán

0203, Tạp Bảo Tạng Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]

0204, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ Quang)

0205, Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0206, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển, [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

0207, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đạo Lược tập ]

0208, Chúng Kinh soạn Tạp Thí Dụ, 2 quyển, [ Đạo Lược tập Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0209, Bách Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tăng Ca Tư Na soạn Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Nữ Như Huyền

          Bản dịch thơ của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

0210, Pháp Cú Kinh, 2 quyển, [ Pháp Cứu soạn Ngô Duy Ḱ Nan đẳng dịch ]

0211, Pháp Cú Thí Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tấn Thế Pháp Cự cộng Pháp Lập dịch ]

0212, Xuất Diệu Kinh, 30 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0213, Pháp Tập Yếu Tụng Kinh, 4 quyển, [ Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0214, Chế Cẩu Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0215, Quần Ngưu Thí Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0216, Đại Ngư Sự Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0217, Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0218, Quán Đảnh Vương Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0219, Y Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Bát Nhă

0220, Đại Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 600 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm

0221, Phóng Quang Bát Nhă Kinh, 20 quyển, [ Tây Tấn Vô La Xoa dịch ]

0222, Quang Tán Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0223, Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 27 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0224, Đạo Hành Bát Nhă Kinh, 10 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0225, Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0226, Ma Ha Bát Nhă Sao Kinh, 5 quyển, [ Tiền Tần Đàm Ma Tỳ cộng Trúc Phật Niệm dịch ]

0227, Tiểu Phẩm Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 10 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0228, Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 25 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Từ Chiếu, Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0229, Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0230, Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhă Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0231, Thắng Thiên Vương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 7 quyển, [ Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0232, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0233, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0234, Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh, 2 quyển, [ Tống Tường Công dịch ]

0235, Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của HT Thích Thiện Hoa

Bản giảng giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

            Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh

          Bản dịch của Đoàn Trung C̣n - Nguyễn Minh Tiến

0236a, Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0236b, Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0237, Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

0238, Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cấp Đa dịch ]

0239, Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0240, Thật Tương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0241, Kim Cương Đảnh Du Già Lư Thú Bát Nhă Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0242, Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0243, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0244, Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0245, Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0246, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0247, Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0248, Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Huyền Thanh

0249, Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0250, Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0251, Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Thủ

            Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ  

          Bản dịch thơ của Phan Khắc Nhượng

          Bản dịch giải của Khải Thiên

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0252, Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Nguyệt trọng dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0253, Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhă cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0254, Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0255, Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0256, Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]

0257, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0258, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0259, Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0260, Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 4 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0261, Đại Thừa Lư Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhă dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Pháp Hoa

0262, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản lược giải của HT Thích Thiện Siêu

            Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

            Bản dịch của Thích Minh Định

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0263, Chánh Pháp Hoa Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0264, Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa dịch ]

0265, Tát Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0266, Phật Thuyết A Duy Việt Trí Ca Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0267, Bất Thối Chuyển Pháp Luân Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]

0268, Phật Thuyết Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thối Chuyển Luân Kinh, 6 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ]

0269, Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ]

            Bản dịch của Nguyên Hiển

0270, Đại Pháp Cổ Kinh, 2 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0271, Phật Thuyết Bồ Tát Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0272, Đại Tát Ca Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0273, Kim Cương Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0274, Phật Thuyết Tế Chư Phương Đẳng Học Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0275, Đại Thừa Phương Quảng Tổng Tŕ Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0276, Vô Lượng Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Đàm Ma Già Đà Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Thích Mật Thể

            Bản dịch của Hạnh Cơ

0277, Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Vô Mật Đa dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt

 

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Hoa Nghiêm

0278, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 60 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0279, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 80 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0280, Phật Thuyết Đâu Sa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0281, Phật Thuyết Bồ Tát Bổn Nghiệp Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0282, Chư Bồ Tát Cầu Phật Bổn Nghiệp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhiếp Đạo Chân dịch ]

0283, Bồ Tát Thập Trú Hành Đạo Phẩm, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0284, Phật Thuyết Bồ Tát Thập Trụ Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Ḱ Đa Mật dịch ]

0285, Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh, 5 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0286, Thập Trụ Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0287, Phật Thuyết Thập Địa Kinh, 9 quyển, [ Đường Thi La Đạt Ma dịch ]

0288, Đẳng Mục Bồ Tát Sở Vấn Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0289, Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0290, Phật Thuyết Giảo Lượng Nhất Thiết Phật Sát Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0291, Phật Thuyết Như Lai Hưng Hiển Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0292, Độ Thế Phẩm Kinh, 6 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0293, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 40 quyển, [ Đường Bát Nhă dịch ]

0294, Phật Thuyết La Ma Ca Kinh, 3 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

0295, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0296, Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0297, Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0298, Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề

0299, Đại Phương Quảng Tổng Tŕ Bảo Quang Minh Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0300, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Phân, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhă dịch ]

0301, Đại Phương Quảng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

0302, Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0303, Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0304, Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0305, Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn Kinh, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0306, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tu Từ Phân, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhă đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0307, Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0308, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0309, Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trú Trừ Cấu Đoạn Kết Kinh, 10 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Bảo Tích

0310, Đại Bảo Tích Kinh, 120 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0311, Đại Phương Quảng Tam Giới Kinh, 3 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0312, Phật Thuyết Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0313, A Súc Phật Quốc Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0314, Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0315a, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0315b, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, 40 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0317, Phật Thuyết Bào Thai Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0318, Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0319, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0320, Phụ Tử Hợp Tập Kinh, 20 quyển, [ Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0321, Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

            Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0322, Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền dịch ]

            Bản dịch của Thích Đạo Không (Tuệ Quang) 

0323, Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Hạnh Giải (Tuệ Quang)

0324, Phật Thuyết Huyễn Sĩ Nhân Hiền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0325, Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Đôn Hoàng Tam Tạng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0326, Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Phước Nghiêm (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Huyền Thanh

0327, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0328, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tào Ngụy Bạch Duyên dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0329, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tiền Lương Chi Thi Lôn dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0330, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huyền Chi (Tuệ Quang)

0331, Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0332, Phật Thuyết Ưu Điền Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0333, Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0334, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0335, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0336, Tu Ma Đề Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

           Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0337, Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A thuật Đạt Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0338, Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0339, Đắc Vô Cấu Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

0340, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0341, Thánh Thiện Trụ Ư Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0342, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0343, Phật Thuyết Thái Tử Xoát Hộ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0344, Phật Thuyết Thái Tử Ḥa Hưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0345, Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0346, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0347, Đại Thừa Hiển Thức Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Thích Đạo Không (Tuệ Quang)

0348, Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0349, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0350, Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

            Bản dịch của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0351, Phật Thuyết Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0352, Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0353, Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

          Bản dịch của HT Thích Đức Niệm

          Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0354, Tỳ Da Sa Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

            Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0355, Nhập Pháp Giới Thể Tánh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

           Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0356, Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0357, Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0358, Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0359, Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

0360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0361, Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh, 4 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0362, Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huyền Chi (Tuệ Quang)

0363, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0364, Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, 2 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu Giáo tập ]

Bản dịch của Thích Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0365, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống  Lương Da Xá dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch của Thích Quang Chánh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0366, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

          Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0367, Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Như Hoà

0368, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La trọng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0369, A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1 quyển, [ ]

           Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0370, A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Huyền Thanh

0371, Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0372, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0373, Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Niết Bàn

0374, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

            Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

          Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)  

0375, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 36 quyển, [ Tống Tuệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh Gia Chi ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0376, Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Kinh, 6 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Nguyên Hùng

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0377, Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phân, 2 quyển, [ Đường Nhược Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0378, Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0379, Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0380, Đại Bi Kinh, 5 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Thích Như Điển

0381, Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0382, Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0383, Ma Ha Ma Da Kinh, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]

0384, Bồ Tát Ṭng Đâu thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0385, Trung Âm Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

0386, Liên Hoa Diện Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0387, Đại Phương Đẳng Vô Tưởng Kinh, 6 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0388, Đại Vân Vô Tưởng Kinh Quyển Đệ Cửu, 1 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0389, Phật Thùy Ban Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Trí Quang

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

            Bản dịch của Thích Viên Giác

            Bản dịch của Trí Nguyệt

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0390, Phật Lâm Niết Bàn Kí Pháp Trụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0391, Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0392, Phật Diệt Độ Hậu Quán Liễm Táng Tống Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0393, Ca Diếp Phó Phật Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0394, Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0395, Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0396, Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Đại Tập

0397, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, 60 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0398, Đại Ai Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0399, Bảo Nữ Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0400, Phật Thuyết Hải Ư Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh, 18 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0401, Phật Thuyết Vô Ngôn Đồng Tử Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0402, Bảo Tinh Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [ Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0403, A Sai Mạt Bồ Tát Kinh, 7 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0404, Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 8 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0405, Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0406, Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0407, Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0408, Hư Không Dựng Bồ Tát Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0409, Quán Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

            Bản dịch của Tuệ Khai

0410, Đại Phương Quảng Thập Luân Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

0411, Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, 10 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0412, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, 2 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Giảng Giải của HT Tuyên Hoá

          Giảng Giải của HT Tịnh Không

          Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

0413, Bách Thiên Tụng Đại Tập Kinh Địa Tạng Bồ Tát Thỉnh Vấn Pháp Thân Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0414, Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Kinh, 5 quyển, [ Lưu Tống Công Đức Trực dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0415, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Phân, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0416, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Hiền Hộ Phân, 5 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0417, Ban Chu Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0418, Bàn Chu Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0419, Bạt Pha Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0420, Tự Tại Vương Bồ Tát Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0421, Phấn Tấn Vương Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

0422, Đại Tập Thí Dụ Vương Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0423, Tăng Ca Xá Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

0424, Đại Tập Hội Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Kinh Tập

0425, Hiền Kiếp Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0426, Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0427, Phật Thuyết Bát Cát Tường Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0428, Phật Thuyết Bát Dương Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0429, Phật Thuyết Bát Bộ Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

0430, Bát Cát Tường Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0431, Bát Phật Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0432, Phật Thuyết Thập Cát Tường Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0433, Phật Thuyết Bảo Vơng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0434, Phật Thuyết Xưng Dương Chư Phật Công Đức Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]

0435, Phật Thuyết Diệt Thập Phương Minh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0436, Thọ Tŕ Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

            Bản dịch của Huyền Thanh

0437, Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0438, Phật Thuyết Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0439, Phật Thuyết Chư Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0440, Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 12 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Chơn

0441, Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 30 quyển, [ ]

Bản dịch của Bùi Hoàng Long & Bùi Anh Tuấn (Tuệ Quang)

0442, Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0443, Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 8 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Trần Thu Minh (Tuệ Quang)

0444, Phật Thuyết Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0445, Phật Thuyết Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0446a, Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0446b, Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0447a, Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0447b, Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0448a, Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0448b, Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0449, Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0450, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Huyền Dung

          Bản giảng giải của Thích Hằng Quang

            Bản dịch của Huyền Thanh

0451, Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển Thượng, Quyển Hạ)

0452, Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh, 1 quyển, [Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0453, Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0454, Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

            Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0455, Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0456, Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0457, Phật Thuyết Di Lặc Lai Thời Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0458, Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Tát Thự Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0459, Phật Thuyết Văn Thù Hối Quá Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0460, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0461, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0462, Đại Phương Quảng Bảo Khiếp Kinh, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0463, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

0464, Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0465, Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0466, Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0467, Đại Thừa Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0468, Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh, 2 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0469, Văn Thù Vấn Kinh Tự Mẫu Phẩm Đệ Thập Tứ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0470, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0471, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hành Kinh, 1 quyển, [ Tùy Đậu Na Quật Đa dịch ]

0472, Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0473, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0474, Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0475, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Huệ Hưng

          Bản dịch của Thích Duy Lực

          Bản dịch của TT Thích Tuệ Sỹ

          Bản dịch của Đoàn Trung C̣n - Nguyễn Minh Tiến

0476, Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh, 6 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0477, Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Đảnh Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0478, Đại Thừa Đảnh Vương Kinh, 1 quyển, [ Lương Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

0479, Thiện Tư Đồng Tử Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0480, Phật Thuyết Nguyệt Thượng Nữ Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0481, Tŕ Nhân Bồ Tát Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0482, Tŕ Thế Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0483, Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

0484, Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0485, Vô Sở Hữu Bồ Tát Kinh, 4 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0486, Sư Tử Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Na Đề dịch ]

0487, Ly Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Na Đề dịch ]

0488, Bảo Thọ Bồ Tát Bồ Đề Hành Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0489, Phật Thuyết Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0490, Phật Thuyết Bát Đại Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0491, Lục Bồ Tát Diệc Đương Tụng Tŕ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0492a, Phật Thuyết A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0492b, A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0493, Phật Thuyết A Nan Tứ Sự Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0494, A Nan Thất Mộng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

            Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ Quang)

0495, Phật Thuyết A Nan Phân Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0496, Phật Thuyết Đại Ca Diếp Bổn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0497, Phật Thuyết Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0498, Phật Thuyết Sớ Phân Thuyết Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0499, Phật Vi A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0500, La Vân Nhẫn Nhục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0501, Phật Thuyết Sa Hạt Tỳ Kheo Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0502, Phật Vi Niên Thiểu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0503, Tỳ Kheo Tị Nữ Ác Danh Dục Tự Sát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0504, Tỳ Kheo Thính Thi Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

0505, Phật Thuyết Tùy Dũng Tôn Giả Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0506, Kiền Đà Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0507, Phật Thuyết Vị Sinh Oan Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0508, A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0509, A Xà Thế Vương Thọ Quyết Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0510, Thải Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hào Diệu Hoa Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0511, Phật Thuyết B́nh Sa Vương Ngũ Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0512, Phật Thuyết Tịnh Phạn Vương Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0513, Phật Thuyết Lưu Ly Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0514, Phật Thuyết Gián Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0515, Như Lai Ḱ Giáo Thắng Quân Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0516, Phật Thuyết Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0517, Phật Thuyết Mạt La Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0518, Phật Thuyết Chiên Đà Việt Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0519, Phật Thuyết Ma Đạt Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0520, Phật Thuyết Tát La Quốc Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0521, Phật Thuyết Phạm Ma Nan Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0522, Phổ Đạt Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0523, Phật Thuyết Ngũ Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0524, Phật Vi Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chánh Luận Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0525, Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Áo Năo Tam Xử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0526, Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Chế Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0527, Phật Thuyết Thệ Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Chi Pháp Độ dịch ]

0528, Phật Thuyết Bồ Tát Thệ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0529, Phật Thuyết A Cưu Lưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0530, Phật Thuyết Tu Ma Đề Trưởng Giả Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0531, Phật Thuyết Trưởng Giả Âm Duyệt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0532, Tư A Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0533, Bồ Tát Sinh Địa Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0534, Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0535, Phật Thuyết Thân Nhật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0536, Thân Nhật Nhi Bổn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0537, Phật Thuyết Việt Nan Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]

0538, Phật Thuyết A Điêu A Na Hàm Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0539, Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0540a, Phật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0540b, Phật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0541, Phật Thuyết Phật Đại Tăng Đại Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0542, Phật Thuyết Da Ḱ Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0543, Phật Thuyết Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]

0544, Biện Ư Trưởng Giả Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Pháp Trường dịch ]

0545, Phật Thuyết Đức Hộ Trưởng Giả Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0546, Phật Thuyết Kim Diệu Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0547, Đại Hoa Nghiêm Trưởng Giả Vấn Phật Na La Duyên Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhă cộng Lợi Ngôn dịch ]

0548, Phật Thuyết Kim Quang Vương Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0549, Phật Thuyết Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thiện

0550, Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 12 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0551, Phật Thuyết Ma Đặng Nữ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0552, Phật Thuyết Ma Đăng Nữ Giải H́nh Trung Lục Sự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0553, Phật Thuyết Nại Nữ Ḱ Vực Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0554, Phật Thuyết Nại Nữ Ḱ Bà Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0555a, Ngũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0555b, Ngũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0556, Phật Thuyết Thất Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0557, Phật Thuyết Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0558, Phật Thuyết Thi Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0559, Phật Thuyết Lăo Nữ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0560, Phật Thuyết Lăo Mẫu Nữ Lục Anh Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0561, Phật Thuyết Lăo Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0562, Phật Thuyết Vô Cấu Hiền Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0563, Phật Thuyết Phước Trung Nữ Thính Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0564, Phật Thuyết Chuyển Nữ Thân Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0565, Thuận Quyền Phương Tiện Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0566, Lạc Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá dịch ]

0567, Phật Thuyết Phạm Chí Nữ Thủ Ư Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0568, Hữu Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0569, Phật Thuyết Tâm Minh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0570, Phật Thuyết Hiền Thủ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

0571, Phật Thuyết Phụ Nhân Ngộ Cô Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Nhăn

0572, Phật Thuyết Trưởng Giả Pháp Chí Thê Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0573, Sai Ma Bà Đế Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0574, Phật Thuyết Kiên Cố Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0575, Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0576, Phật Thuyết Chuyển Hữu Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0577, Phật Thuyết Đại Thừa Lưu Chuyển Chư Hữu Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0578, Vô Cấu Ưu Bà Di Vấn Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

0579, Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Châu

0580, Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Am Đề Ca Sư Tử Hống Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0581, Phật Thuyết Bát Sư Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0582, Phật Thuyết Tôn Đa Da Trí Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0583, Phật Thuyết Hắc Thị Phạm Chí Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0584, Trường Trảo Phạm Chí Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0585, Tŕ Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0586, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0587, Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0588, Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0589, Phật Thuyết Ma Nghịch Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0590, Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Trí Nghiêm cộng Bảo Vân dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0591, Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0592, Thiên Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Huyền Thanh

0593, Phật Vi Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0594, Phật Thuyết Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Địa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0595, Phật Thuyết Ta Vạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Y Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0596, Phật Thuyết Thiên Vương Thái Tử Tích La Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0597, Vương Huynh Đệ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0598, Phật Thuyết Hải Vương Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0599, Phật Vi Hải Vương Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0600, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

            Bản dịch của HT Thanh Từ

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0601, Phật Vi Sa Ca La Vương Sở Thuyết Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0602, Phật Thuyết Đại An Ban Thủ Ư Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0603, Âm Tŕ Nhập Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0604, Phật Thuyết Thiện Hành Tam Thập Thất Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0605, Thiện Hành Pháp Tưởng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0606, Tu Hành Đạo Địa Kinh, 7 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0607, Đạo Địa Kinh, 1 quyển, [ Tăng Ca La Sát tạo Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0608, Tiểu Đạo Địa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0609, Thiện Yếu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0610, Phật Thuyết Nội Thân Quán Chương Cú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0611, Pháp Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0612, Thân Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0613, Thiện Bí Yếu Pháp Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập đẳng dịch ]

0614, Tọa Thiền Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0615, Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Nguyên Xuân

0616, Thiện Pháp Yếu Giải, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0617, Tư Duy Lược Yếu Pháp, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0618, Đạt Ma Đa La Thiện Kinh, 2 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0619, Ngũ Môn Thiện Kinh Yếu Dụng Pháp, 1 quyển, [ Phật Đà Mật Đa soạn Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Nguyên Xuân

0620, Tŕ Thiện Bệnh Bí Yếu Pháp, 2 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0621, Phật Thuyết Phật Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0622, Phật Thuyết Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0623, Phật Thuyết Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0624, Phật Thuyết Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0625, Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0626, Phật Thuyết A Xà Thế Vương Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

          Bản dịch của Phước Thắng

0627, Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0628, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Chánh Pháp Kinh, 6 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

0629, Phật Thuyết Phóng Bát Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0630, Phật Thuyết Thành Cụ Quang Minh Định Ư Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0631, Phật Thuyết Pháp Luật Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0632, Phật Thuyết Tuệ Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0633, Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0634, Phật Thuyết Đại Thừa Trí Ấn Kinh, 5 quyển, [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]

0635, Phật Thuyết Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0636, Vô Cực Bảo Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0637, Phật Thuyết Bảo Như Lai Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Đông Tấn Ḱ Đa Mật dịch ]

0638, Phật Thuyết Siêu Nhật Minh Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]

0639, Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 10 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0640, Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]

0641, Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]

0642, Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Hạ)

0643, Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, 10 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0644, Phật Thuyết Kim Cương Tam Muội Bổn Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0645, Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

0646, Nhập Định Bất Định Ấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0647, Lực Trang Nghiêm Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0648, Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0649, Quán Sát Chư Pháp Hành Kinh, 4 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0650, Chư Pháp Vô Hành Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0651, Phật Thuyết Chư Pháp Bổn Vô Kinh, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0652, Phật Thuyết Đại Thừa Tùy Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp Kinh, 3 quyển, [ Tống Thiệu Đức đẳng dịch ]

0653, Phật Tạng Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0654, Phật Thuyết Nhập Vô Phân Biệt Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0655, Phật Thuyết Thắng Nghĩa Không Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0656, Bồ Tát Anh Lạc Kinh, 14 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0657, Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, 10 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Bảo Lạc

0658, Bảo Vân Kinh, 7 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]

0659, Đại Thừa Bảo Vân Kinh, 7 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên cộng Tăng Ca Bà La dịch ]

0660, Phật Thuyết Bảo Vũ Kinh, 10 quyển, [ Đường Đạt Ma Lưu Chi dịch ]

0661, Đại Thừa Bách Phước Tương Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0662, Đại Thừa Bách Phước Trang Nghiêm Tương Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0663, Kim Quang Minh Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0664, Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh, 8 quyển, [ Tùy Bảo Quư Hợp ]

0665, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0666, Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0667, Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0668, Phật Thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0669, Phật Thuyết Vô Thượng Y Kinh, 2 quyển, [ Lương Chân Đế dịch ]

0670, Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

          Bản dịch của Thích Duy Lực

0671, Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0672, Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, 7 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Trí Hải

0673, Đại Thừa Đồng Tánh Kinh, 2 quyển, [ Vũ Văn Chu Xà Na Da Xá dịch ]

0674, Chứng Khế Đại Thừa Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0675, Thâm Mật Giải Thoát Kinh, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0676, Giải Thâm Mật Kinh, 5 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0677, Phật Thuyết Giải Tiết Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

0678, Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0679, Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tùy Thuận Xử Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0680, Phật Thuyết Phật Địa Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0681, Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0682, Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0683, Phật Thuyết Chư Đức Phước Điền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Lập Pháp Cự cộng dịch ]

0684, Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0685, Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0686, Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0687, Phật Thuyết Hiếu Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0688, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0689, Thậm Hy Hữu Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0690, Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0691, Tối Vô Bỉ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0692, Phật Thuyết Tác Phật H́nh Tượng Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0693, Phật Thuyết tạo Lập H́nh Tượng Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0694, Phật Thuyết Đại Thừa tạo Tượng Công Đức Kinh, 2 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhă dịch ]

0695, Phật Thuyết Quán Tẩy Phật H́nh Tượng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0696, Phật Thuyết Ma Ha Sát Đầu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

0697, Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

0698, Dục Phật Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0699, Phật Thuyết Tạo Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

Bản dịch của Trần văn Nghiă (Tuệ Quang)

0700, Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

0701, Phật Thuyết Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0702, Phật Thuyết Thi Đăng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0703, Đăng Chỉ Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0704, Phật Thuyết Lâu Các Chánh Pháp Cam Lộ Cổ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0705, Phật Thuyết Bố Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0706, Phật Thuyết Ngũ Đại Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0707, Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0708, Liễu Bổn Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0709, Phật Thuyết Đạo Dụ Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0710, Từ Thị Bồ Tát Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Đạo Can Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

0711, Đại Thừa Xá Lê Sa Đam Ma Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0712, Phật Thuyết Đại Thừa Đạo Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0713, Bối Đa Thọ Hạ Tư Duy Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0714, Duyên Khởi Thánh Đạo Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0715, Phật Thuyết Cựu Thành Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0716, Duyên Sinh Sớ Thắng Phân Pháp Bổn Kinh, 2 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0717, Phân Biệt Duyên Khởi Sớ Thắng Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0718, Phật Thuyết Phân Biệt Duyên Sinh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0719, Thập Nhị Duyên Sinh Tường Thụy Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0720, Vô Minh La Sát Tập, 3 quyển, [ Thất dịch ]

0721, Chánh Pháp Niệm Xử Kinh, 70 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

0722, Diệu Pháp Thánh Niệm Xử Kinh, 8 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0723, Phân Biệt Nghiệp Báo Lược Kinh, 1 quyển, [ Đại Dũng Bồ Tát soạn Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

0724, Phật Thuyết Tội Nghiệp ứng Báo Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0725, Phật Thuyết Lục Đạo Ca Đà Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0726, Lục Thú Luân Hồi Kinh, 1 quyển, [ Mă Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0727, Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển, [ Mă Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0728, Chư Pháp Tập Yếu Kinh, 10 quyển, [ Quán Vô Úy Tôn Giả tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0729, Phật Thuyết Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0730, Phật Thuyết Xử Xử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0731, Phật Thuyết Thập Bát Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0732, Phật Thuyết Mạ Ư Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0733, Phật Thuyết Kiên Ư Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0734, Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục Liên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0735, Phật Thuyết Tứ Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0736, Phật Thuyết Tứ Tự Xâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0737, Sở Dục Trí Hoạn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0738, Phật Thuyết Phân Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0739, Phật Thuyết Mạn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0740, Phật Thuyết Át Đa Ḥa Đa Ḱ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0741, Ngũ Khổ Chương Cú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0742, Phật Thuyết Tự Ái Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0743, Phật Thuyết Trung Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0744, Phật Thuyết Trừ Khủng Tai Hoạn Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

0745, Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

0746, Ngạ Quỷ Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0747a, Phật Thuyết Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0747b, Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0748, Phật Thuyết Hộ Tịnh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0749, Phật Thuyết Nhân Duyên Tăng Hộ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0750, Sa Di La Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0751a, Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0751b, Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0752, Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0753, Thập Nhị Phẩm Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0754, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Hành Trụ

0755, Phật Thuyết Tịnh Ư Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0756, Phật Thuyết Bát Vô Hạ Hữu Hạ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0757, Phật Thuyết Thân Mao Hỉ Thọ Kinh, 3 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0758, Phật Thuyết Chư Hành Hữu Vi Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0759, Phật Thuyết Giác Lượng Thọ Mệnh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0760, Duy Nhật Tạp Nan Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0761, Phật Thuyết Pháp Tập Kinh, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0762, Phật Thuyết Quyết Định Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0763, Phật Thuyết Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh, 3 quyển, [ Tống Kim Tổng Tŕ đẳng dịch ]

0764, Phật Thuyết Pháp Tập Danh Sổ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0765, Bổn Sự Kinh, 7 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Thích Như Điển

0766, Phật Thuyết Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0767, Phật Thuyết Tam Phẩm Đệ Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0768, Tam Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0769, Phật Thuyết Tứ Bối Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0770, Phật Thuyết Tứ Bất Khả Đắc Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0771, Tứ Phẩm Học Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0772, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0773, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0774, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề

0775, Phật Thuyết Tứ Vô Sở Úy Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0776, Phật Thuyết Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0777, Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0778, Phật Thuyết Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Nghiêm Phật Điều dịch ]

0779, Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh

          Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

          Bản dịch của HT Thích Chơn Thiện

          Bản dịch của TT Thích Thiện Huệ

          Bản dịch thơ của Thích Nhật Từ

          Bản dịch giải của Thích Viên Giác

          Bản dịch của Thích Minh Quang

            Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0780, Phật Thuyết Thập Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Vật Đề Đề Tê Ngư dịch ]

0781, Phật Thuyết Phật Thập Lực Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0782, Phật Thuyết Thập Hào Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0783, Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0784, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Ca Diếp Ma Đằng cộng Pháp Lan dịch ]

          Bản dịch của HT Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của HT Thích Thanh Cát

          Lược Giải của Thích Viên Giác

          Giảng Giải của Thích Phước Tịnh

          Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành

0785, Đắc Đạo Thê Chanh Tích Trượng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0786, Phật Thuyết Mộc Hoạn Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0787, Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0788, Phật Thuyết Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0789, Kim Cương Đảnh Du Già Niệm Châu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

            Bản dịch của Huyền Thanh

0790, Phật Thuyết Bột Kinh Sao, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0791, Phật Thuyết Xuất Gia Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0792, Phật Thuyết Pháp Thọ Trần Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0793, Phật Thuyết Phật Y Kinh, 1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm cộng Chi Việt dịch ]

Bản dịch của Thích Nguyên Hùng

0794a, Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]

0794b, Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]

0795, Phật Tŕ Thân Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0796, Phật Thuyết Kiến Chánh Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Đức

0797a, Phật Thuyết Bần Cùng Lăo Công Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0797b, Phật Thuyết Bần Cùng Lăo Công Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0798, Phật Thuyết Tiến Học Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0799, Phật Thuyết Lược Giáo Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0800, Phật Thuyết Vô Thượng Xử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0801, Phật Thuyết Vô Thường Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0802, Phật Thuyết Tín Giải Trí Lực Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0803, Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0804, Phật Thuyết Giải Ưu Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0805, Phật Thuyết Chiên Đàn Thọ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0806, Phật Thuyết Khô Thọ Kinh, 1 quyển, [ ]

0807, Phật Thuyết Nội Tạng Bách Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0808, Phật Thuyết Độc Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0809, Phật Thuyết Nhũ Quang Phật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0810, Chư Phật Yếu Tập Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0811, Phật Thuyết Quyết Định Tổng Tŕ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0812, Bồ Tát Hành Ngũ Thập Duyên Thân Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0813, Phật Thuyết Vô Hy Vọng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0814, Phật Thuyết Tượng dịch Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0815, Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vi Mẫu Thuyết Pháp Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0816, Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]

0817, Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

0818, Đại Trang Nghiêm Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0819, Phật Thuyết Pháp Thường Trụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0820, Phật Thuyết Diễn Đạo Tục Nghiệp Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0821, Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0822, Phật Thuyết Chư Pháp Dũng Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0823, Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0824, Chư Pháp Tối Thượng Vương Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0825, Phật Thuyết Thậm Thâm Đại Hồi Hướng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0826, Đệ Tử Tử Phục Sinh Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0827, Phật Thuyết Giải Đăi Canh Giả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Huệ Giản dịch ]

0828, Vô Tự Bảo Khiếp Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0829, Đại Thừa Ly Văn Tự Phổ Quang Minh Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0830, Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La Tái dịch ]

0831, Báng Phật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0832, Phật Ngữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

0833, Đệ Nhất Nghĩa Pháp Thắng Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

0834, Đại Uy Đăng Quang Tiên Nhân Vấn Nghi Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0835, Như Lai Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0836, Đại Phương Quảng Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0837, Phật Thuyết Xuất Sinh Bồ Đề Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0838, Phật Thuyết Phát Bồ Đề Tâm Phá Chư Ma Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0839, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, 2 quyển, [ Tùy Bồ Đề Đăng dịch ]

0840, Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0841, Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

0842, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Đường Phật Đà Đa La dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của Pháp Sư Thích Từ Thông

          Bản dịch của HT Thích Giải Năng

          Bản dịch của Thích Duy Lực

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

          Bản luận giảng của Thích Thông Huệ

            Bản  dịch của Bùi Đức Huề

0843, Phật Thuyết Đại Thừa Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0844, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Vị Tằng Hữu Kinh Thiện Xảo Phương Tiện Phẩm, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0845, Phật Thuyết Tôn Na Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0846, Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngă Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0847, Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát Hành Môn Chư Kinh Yếu Tập, 3 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Mật Giáo

0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh, 7 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0849, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Kim Cương dịch ]

0850, Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Nhập Liên Hoa Thai Tạng Hải Hội Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 3 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3)

0851, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

            Bản dịch của Vọng Chi – Huyền Thanh

0852a, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 2 quyển, [ Đường Pháp Toàn soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang) - Quyển Thượng

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang) - Quyển Hạ

0852b, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ, 2 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

          Bản dịch của Huyền Thanh (quyển hạ)

0853, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bồ Đề Tràng Tiêu Xí Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Quảng Đại Thành Tựu Du Già, 3 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]

0854, Thai Tạng Phạm Tự Chân Ngôn, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0855, Thanh Tự Quỹ Kí, 1 quyển, [ ]

0856, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Lược Ḱ Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0857, Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp Niệm Tụng Tùy Hành Pháp ( Diệc Danh Ngũ Chi Lược Niệm Tụng Yếu Hành Pháp ), 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0858, Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0859, Cúng Dường Nghi Thức, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0860, Đại Nhật Kinh Tŕ Tụng Thứ Đệ Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Vọng Chi – Huyền Thanh

0861, Tỳ Lô Giá Na Ngũ Tự Chân Ngôn Tu Tập Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0862, A Đồ Lê Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0863, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Duy Cẩn thuật ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0864a, Đại Nhật Như Lai Kiếm Ấn, 1 quyển, [ ]

0864b, Thai Tạng Kim Cương Giáo Pháp Danh Hiệu, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Thao tập ]

          Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0865, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0866, Kim Cương Đảnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh, 4 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3, Quyển 4)

0867, Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Ḱ Kinh, 2 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0868, Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh, 3 quyển, [ Đường Bát Nhă dịch ]

          Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh

0869, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0870, Lược thuật Kim Cương Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0871, Kim Cương Đảnh Du Già Lược thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0872, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0873, Kim Cương Đảnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0874, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0875, Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0876, Kim Cương Đảnh Du Già Tu Tập Tỳ Lô Giá Na Tam Ma Địa Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

0877, Kim Cương Đảnh Kinh Tỳ Lô Giá Na Nhất Bách Bát Tôn Pháp Thân Khế Ấn, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy . Nhất Hành dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0878, Kim Cương Đảnh Kinh Kim Cương Giới Đại Đạo Trường Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tự Thọ Dụng Thân Nội Chứng Trí Quyến Chúc Pháp Thân Dị Danh Phật Tối Thượng Thừa Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0879, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Lễ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0880, Du Già Kim Cương Đảnh Kinh Thích Tự Mẫu Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0881, Hiền Kiếp Thập Lục Tôn, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0882, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 30 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10)

            Bàn dịch của Huyền Thanh (Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20)

            Bản dịch của Huyền Thanh (Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30)

0883, Phật Thuyết Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Số 1

0884, Phật Thuyết Bí Mật Tương Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Trung,  Hạ)

0885, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7)

0886, Phật Thuyết Kim Cương Trường Trang Nghiêm Bát Nhă Ba La Mật Đa Giáo Trung Nhất Phân, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0887, Phật Thuyết Vô Nhị B́nh Đẳng Tối Thượng Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 6 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0888, Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghi Quỹ, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0889, Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tằng Hữu Tối Thượng Vi Diệu Đại Mạn Noa La Kinh, 5 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0890, Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0891, Phật Thuyết Huyễn Hóa Vơng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0892, Phật Thuyết Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0893a, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893b, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893c, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0894a, Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

0894b, Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

0895a, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng, Quyển Trung, Quyển Hạ)

0895b, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 2 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0896, Diệu Tư Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 2)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 3)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 4)

0897, Nhuy Hứ Da Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0898, Phật Thuyết Tỳ Nại Da Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0899, Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Tâm Địa Pháp Môn Thành Tựu Nhất Thiết Đà La Ni Tam Chủng Tất Địa, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0900, Thập Bát Khế Ấn, 1 quyển, [ Đường Huệ Quả tạo ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0901, Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển, [ Đường A Địa Cù Đa dịch ]

0902, Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0903, Đô Bộ Đà La Ni Mục, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0904, Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí thuật ]

0905, Tam Chủng Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0906, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất Địa Chân Ngôn Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0907, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0908, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0909, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0910, Phạm Thiên Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [ ]

0911, Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm tập ]

0912, Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0913, Hỏa Hồng Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0914, Hỏa Hồng Quỹ Biệt Lục, 1 quyển, [ ]

0915, Thọ Bồ Đề Tâm Giới Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0916, Thọ Ngũ Giới Bát Giới Văn, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0917, Vô Úy Tam Tạng Thiện Yếu, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0918, Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0919, Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0920, Phật Tâm Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0921, A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0922, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nan Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0923, Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0924a, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0924b, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0924c, Dược Sư Nghi Quỹ Nhất Cụ, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0925, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 2 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0926, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0927, Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ư Vương Kinh, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0928, Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập Bổ dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0929, Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Phiếu, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0930, Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0931, Kim Cương Đảnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0932, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0933, Cửu Phẩm Văng Sinh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0934, Phật Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyên Thanh

0935, Cực Lạc Nguyện Văn, 1 quyển, [ Thanh Đạt Lạt Ma Hách Bốc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Cát dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0936, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0937, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0938, Thích Ca Văn Ni Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0939, Phật Thuyết Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển Thượng, Quyển Hạ)

0940, Phật Thuyết Đế Thích Nham Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0941, Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo Tại Bồ Đề Thọ Hàng Ma Tán, 1 quyển, [ ]

0942, Thích Ca Phật Tán, 1 quyển, [ Thanh Đạt Lạt Ma Tát Mục Đan Đạt Nhĩ Cát dịch ]

0943, Phật Thuyết Vô Năng Thắng Phiên Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0944a, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0944b, Đại Phật Đảnh Đại Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0945, Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 10 quyển, [ Đường Bàn Lạt Mật Đế dịch ]

          Bản dịch của Tâm Minh Lê Đ́nh Thám

          Bản dịch giải của Thích Duy Lực

            Bản giảng giải của Pháp Sư Từ Thông

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0946, Đại Phật Đảnh Quảng Tụ Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0947, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bàn Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương Đà La Ni Kinh Đại Uy Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Phẩm, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0948, Kim Luân Vương Phật Đảnh Yếu Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0949, Ḱ Đặc Tối Thắng Kim Luân Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0950, Bồ Đề Trường Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0951, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0952, Ngũ Phật Đảnh Tam Muội Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0953, Nhất Tự Ḱ Đặc Phật Đảnh Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0954a, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0954b, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

0955, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0956, Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0957, Kim Cương Đảnh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xử Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0958, Kim Cương Đảnh Kinh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0959, Đảnh Luân Vương Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Biện Hoằng tập ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0960, Nhất Thiết Như Lai Thuyết Phật Đảnh Luân Vương Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0961, Như Ư Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0962, Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0963, Phật Thuyết Sí Thịnh Quang Đại Uy Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0964, Phật Thuyết Đại Uy Đức Kim Luân Phật Đảnh Sí Thịnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0965, Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Đạt Ma Tê Na dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0966, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0967, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Phật Đà Ba Lợi dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

          Bản dịch của Huyền Thanh

0968, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đỗ Hành Khải dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0969, Phật Đảnh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0970, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0971, Phật Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0972, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0973, Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Quỹ Nghi, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0974a, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

            Bản dịch của Huyền Thanh

0974b, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0974c, Gia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kí, 1 quyển, [ Đường Vũ Triệt thuật ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0974d, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chú Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0974e, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0974f, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Biệt Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhược Na dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0975, Bạch Tản Cái Đại Phật Đảnh Vương Tối Thắng Vô Bỉ Đại Uy Đức Kim Cương Vô Ngại Đại Đạo Trường Đà La Ni Niệm Tụng Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0976, Phật Đảnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0977, Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Tŕ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Chân Trí đẳng dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0978, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Tŕ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0979, Vu Sắt Ni Sa Tỳ Tả Dă Đà La Ni, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0980, Đại Thắng Kim Cương Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0981, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhăn Tu Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành kí ]

0982, Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0983a, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Trường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí và Huyền Thanh

0983b, Khổng Tước Kinh Chân Ngôn Đẳng Phạm Bổn, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0984, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 2 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0985, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Chú Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0986, Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0987, Phật Thuyết Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0988, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0989, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0990, Đại Vân Kinh Ḱ Vũ Đàn Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0991, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0992, Đại Phương Đẳng Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch ]

 Bản dịch của Thích Quảng Trí

0993, Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch ]

0994, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0995, Nhân Vương Bát Nhă Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0996, Nhân Vương Bát Nhă Đà La Ni Thích, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0997, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhă cộng Mâu Ni Thất Lợi dịch ]

0998, Phật Thuyết Hồi Hướng Luân Kinh, 1 quyển, [ Đường Thi La Đạt Ma dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0999, Phật Thuyết Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng, Quyển Trung, Quyển Hạ)

1000, Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1001, Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi H́nh Sắc Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1002, Bất Không Quyến Tác Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

 Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1003, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Muội Da Kinh Bát Nhă Ba La Mật Đa Lư Thú Thích, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1004, Bát Nhă Ba La Mật Đa Lư Thú Kinh Đại Lạc Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa thuật, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1005a, Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1005b, Bảo Lâu Các Kinh Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1006, Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1007, Mưu Lê Mạn Đà La Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

1008, Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1009, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1010, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1011, Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Tŕ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1012, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Lượng Môn Tŕ Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

1013, A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

1014, Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Công Đức Trực . Huyền Sướng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1015, Phật Thuyết A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Lân Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1016, Xá Lợi Phất Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

1017, Phật Thuyết Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1018, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

1019, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1020, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Đốn Chứng Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Tự Luân Du Già Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1021, Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1022a, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1022b, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Bùi Đức Huề

1023, Nhất Thiết Như Lai Chánh Pháp Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1024, Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Di Đà Sơn dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1025, Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1026, Phật Thuyết tạo Tháp Duyên Mệnh Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhă dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1027a, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1027b, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1028a, Phật Thuyết Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1028b, Đồng Tử Kinh Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1029, Phật Thuyết An Trạch Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

1030, Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1031, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1032, Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1033, Kim Cương Khủng Phố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1034, Chú Ngũ Thủ, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1035, Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát Chú, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1036, Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1037, Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1038, Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1039, A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1040, Kim Cương Đảnh Hàng Tam Thế Đại Nghi Quỹ Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Thiết Như Lai Liên Hoa Đại Mạn Đồ La Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1041, Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1042, Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Bi Trí Ấn Chu Biến Pháp Giới Lợi Ích Chúng Sinh Huân Chân Như Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1043, Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Nan Đề dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1044, Phật Thuyết Lục Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1045a, Phật Thuyết Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1045b, Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1046, Lục Tự Đại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1047, Phật Thuyết Thánh Lục Tự Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1048, Phật Thuyết Đại Hộ Minh Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1049, Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1050, Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, 4 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1051, Phật Thuyết Nhất Thiết Phật Nhiếp Tương ứng Đại Giáo Vương Kinh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1052, Tán Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1053, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Công Đức Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1054, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1055, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1056, Kim Cương Đảnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1057a, Thiên Nhăn Thiên Tư Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1057b, Thiên Nhăn Thiên Tư Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1058, Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Mỗ Đà La Ni Thân Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1059, Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Tŕ Bệnh Hợp Dược Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1060, Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

1061, Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1062a, Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thân Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1062b, Thế Tôn Thánh Giả Thiên Nhăn Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tư Quán Tự Tại Bồ Đề Tát Đỏa Đát Phạ Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1063, Phiên Đại Bi Thần Chú, 1 quyển, [ ]

1064, Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1065, Thiên Quang Nhăn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Tam Muội Tô Phạ La dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1066, Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lược Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1067, Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung Xuất Vô Lượng Nghĩa Nam Phương Măn Nguyện Bổ Đà Lạc Hải Hội Ngũ Bộ Chư Tôn Đẳng Hoằng Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghi H́nh Sắc Chấp Tŕ Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đồ La Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1068, Thiên Thủ Quán Âm tạo Thứ Đệ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1069, Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1070, Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Da Xá Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1071, Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1072a, Thánh Hạ Dă Hột Lư Phược Đại Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1072b, Mă Đầu Quán Âm Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1073, Hà Da Yết Rị Bà Tượng Pháp, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1074, Hà Da Yết Rị Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1075, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1076, Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1077, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1078, Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1079, Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1080, Như Ư Luân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1081, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ư Tâm Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1082, Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ư Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1083, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ư Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1084, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ư Ma Ni Luân Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1085, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ư Luân Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1086, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ư Luân Du Già, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1087, Quán Tự Tại Như Ư Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1088, Như Ư Luân Bồ Tát Quán Môn Nghĩa Chú Bí Quyết, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1089, Đô Biểu Như Ư Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương Thứ Đệ Niệm Tụng Bí Mật Tối Yếu Lược Pháp, 1 quyển, [ Đường Giải Thoát Sư Tử dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1090, Phật Thuyết Như Ư Luân Liên Hoa Tâm Như Lai Tu Hành Quán Môn Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1091, Thất Tinh Như Ư Luân Bí Mật Yếu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1092, Bất Không Quyến Tác Thần Biến Chân Ngôn Kinh, 30 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1093, Bất Không Quyến Tác Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1094, Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

1095, Bất Không Quyến Tác Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1096, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Lư Vô Siểm dịch ]

1097, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh, 3 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3)

1098, Phật Thuyết Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường A Mục Khư dịch ]

1099, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Bất Không Vương Bí Mật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

1100, Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1101, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1102, Kim Cương Đảnh Kinh Đa La Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1103a, Quán Tự Tại Bồ Tát Tùy Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1103b, Quán Tự Tại Bồ Tát Đát Phạ Đa Rị Tùy Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1104, Phật Thuyết Thánh Đa La Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1105, Thánh Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1106, Tán Dương Thánh Đức Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1107, Thánh Đa La Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1108a, Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển, [ Đường An Tạng dịch ]

1108b, Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1109, Bạch Cứu Độ Phật Mẫu Tán, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1110, Phật Thuyết Nhất Kế Tôn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

 1111, Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không chú ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1112, Kim Cương Đảnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1113a, Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không Giáo ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1113b, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1114, Tỳ Câu Chi Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1115, Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Hài Pháp, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1116, Quảng Đại Liên Hoa Trang Nghiêm Mạn Noa La Diệt Nhất Thiết Tội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1117, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1118, Phật Thuyết Thập Bát Tư Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1119, Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1120a, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1120b, Thắng Sớ Du Già Nghi Quỹ Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1121, Kim Cương Đảnh Phổ Hiền Du Già Đại Giáo Vương Kinh Đại Nhạc Bất Không Kim Cương Tát Đỏa Nhất Thiết Thời Phương Thành Tựu Nghi, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1122, Kim Cương Đảnh Du Già Tha Hóa Tự Tại Thiên Lư Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1123, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1124, Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1125, Kim Cương Đảnh Du Già Kim Cương Tát Đỏa Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1126, Phật Thuyết Phổ Hiền Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1127, Phật Thuyết Phổ Hiền Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1128, Tối Thượng Đại Thừa Kim Cương Đại Giáo Bảo Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Hạ)

1129, Phật Thuyết Kim Cương Thủ Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Bộ Đa Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Trung,   Hạ)

1130, Đại Thừa Kim Cương Kế Châu Bồ Tát Tu Hành Phân, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1131, Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1132, Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1133, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1134a, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1134b, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1135, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1136, Phật Thuyết Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Tŕ Phổ Hiền Bồ Tát Duyên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1137, Phật Thuyết Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1138a, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1138b, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1139, Hộ Mệnh Pháp Môn Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1140, Phật Thuyết Duyên Thọ Diệu Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1141, Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Du Già Niệm Tụng Pháp, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Hạ)

1142, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1143, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1144, Phật Thuyết Di Lặc Bồ Tát Phát Nguyện Vương Kệ, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1145, Hư Không Tạng Bồ Tát Năng Măn Chư Nguyện Tối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu Văn Tŕ Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

1146, Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1147, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1148, Phật Thuyết Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1149, Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1150, Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Tồi Ma Oán Địch Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1151, Tu Tập Bát Nhă Ba La Mật Bồ Tát Quán Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1152, Phật Thuyết Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1153, Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thịnh Như Ư Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển Thượng)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển Hạ)

1154, Phật Thuyết Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1155, Kim Cương Đảnh Du Già Tối Thắng Bí Mật Thành Phật Tùy Cầu Tức Đắc Thần Biến Gia Tŕ Thành Tựu Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1156a, Đại Tùy Cầu Tức Đắc Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hối Pháp, 1 quyển, [ ]

         Bản dịch của Huyền Thanh

1156b, Tông Duệ Tăng Chánh Ư Đường Quốc Sư Sở Khẩu Thọ, 1 quyển, [ ]

         Bản dịch của Huyền Thanh

1157, Hương Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1158, Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1159a, Mi Diếu Đại Đạo Tâm Khu Sách Pháp, 1 quyển, [ ]

1159b, Phật Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1160, Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1161, Phật Thuyết Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cương Lương Da Xá dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

1162, Tŕ Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1163, Phật Thuyết Vũ Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1164, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Cát Tường Tŕ Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1165, Thánh Tŕ Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1166, Mă Minh Bồ Tát Đại Thần Lực Vô Bỉ Nghiệm Pháp Niệm Tụng Quỹ Nghi, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1167, Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1168a, Phật Thuyết Đại Thừa Bát Đại Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1168b, Bát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1169, Phật Thuyết Tŕ Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1170, Phật Thuyết Kim Cương Hương Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1171, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1172, Kim Cương Đảnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tương, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1173, Kim Cương Đảnh Kinh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La Ni Phẩm, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1174, Ngũ Tự Đà La Ni Tụng, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1175, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1176, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1177a, Đại Thừa Du Già Kim Cương Tánh Hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tư Thiên Bát Đại Giáo Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1177b, Thiên Bát Văn Thù Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ ]

1178, Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Xá, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1179, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1180, Lục Tự Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1181, Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Kinh Trung Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nhất Tự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1182, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1183, Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1184, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Đồ La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Tiên dịch ]

1185a, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1185b, Văn Thù Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1186, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1187, Phật Thuyết Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bổn Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phân, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1188, Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa Kinh, 2 quyển, [ Tống Kim Tổng Tŕ đẳng dịch ]

1189, Phật Thuyết Văn Thù Bồ Tát Tối Thắng Chân Thật Danh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

1190, Thánh Diệu Cát Tường Chân Thật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Thích Trí dịch ]

1191, Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh, 20 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1192, Diệu Cát Tường B́nh Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1193, Diệu Cát Tường B́nh Đẳng Du Già Bí Mật Quán Thân Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1194, Diệu Cát Tường B́nh Đẳng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh Lược Xuất Hộ Ma Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1195, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1196, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Ca Đà, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1197, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1198, Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn, 1 quyển, [ Nguyên Trí Tuệ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1199, Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1200, Để Lư Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sử Giả Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1201, Để Lư Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1202, Bất Động Sử Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1203, Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Đẳng Pháp, 1 quyển, [ ]

1204, Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1205, Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sử Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Biến Trí tập ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1206, Phật Thuyết Câu Lợi Già La Đại Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1207, Thuyết Củ Lư Ca Vương Tượng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1208, Câu Lực Ca La Vương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1209, Kim Cương Đảnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1210, Hàng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1211, Cam Lộ Quân Đồ Lợi Bồ Tát Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1212, Tây Phương Đà La Ni Tạng Trung Kim Cương Tộc A Mật Lư Đa Quân Xá Lợi Pháp, 1 quyển, [ ]

1213, Thiên Tư Quân Đồ Lợi Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1214, Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1215, Đại Thừa Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn Đại Uy Đức Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển, [ ]

1216, Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Tán Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn A Tỳ Ca Lỗ Ca Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển, [ ]

1217, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bổn Đại Giáo Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1218, Văn Thù Sư Lợi Da Mạn Đức Ca Chú Pháp, 1 quyển, [ ]

1219, Mạn Thù Thất Lợi Diễm Mạn Đức Ca Vạn Ái Bí thuật Như Ư Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1220, Kim Cương Dược Xoa Sân Nộ Vương Tức Tai Đại Uy Thần Nghiệm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1221, Thanh Sắc Đại Kim Cương Dược Xoa Tích Quỷ Ma Pháp ( Diệc Danh Tích Quỷ Thù Pháp ), 1 quyển, [ Đường Không Kỳ thuật ]

1222a, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Trung)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Hạ)

1222b, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1223, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

 1224, Kim Cương Đồng Tử Tŕ Niệm Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1225, Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1226, Ô Sô Sáp Minh Vương Nghi Quỹ Phạm Tự, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1227, Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Trung)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Hạ)

1228, Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Măn Đà La Ni Pháp thuật Linh Yếu Môn, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1229, Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1230, Phật Thuyết Đại Luân Kim Cương Tổng Tŕ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1231, Đại Luân Kim Cương Tu Hành Tất Địa Thành Tựu Cập Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1232, Bá Bàn Nẵng Kết Sử Ba Kim Cương Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1233, Phật Thuyết Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1234, Vô Năng Thắng Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1235, Vô Năng Thắng Đại Minh Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1236, Thánh Vô Năng Thắng Kim Cương Hỏa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1237, A Xá Bà Câu Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1238, A Xá Bà Ha Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1239, A Xá Bạc Câu Nguyên Suất Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh Tu Hành Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

1240, A Xá Bạc Ha Phó Chúc Chú, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1241, Ca Đà Kim Cương Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1242, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi La Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1243, Phật Thuyết Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhăn Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1244, Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1245, Phật Thuyết Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1246, Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dă Đề Bà Hát La Đồ Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bát Nhă Chước Yết La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1247, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1248, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1249, Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1250, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1251, Hồng Ca Đà Dă Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1252a, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1252b, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1253, Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Khế Nhất Bách Bát Danh Vô Cấu Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1254, Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1255a, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1255b, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1256, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1257, Phật Thuyết Đại Ma Lư Chi Bồ Tát Kinh, 7 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1258, Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1259, Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp, 1 quyển, [ ]

1260, Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tịnh Ái Tử Thành Tựu Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1261, Ha Lợi Đế Mẫu Chân Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1262, Phật Thuyết Quỷ Tử Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1263, Băng Yết La Thiên Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1264a, Quán Tự Tại Bồ Tát Hóa Thân Nhương Ngu Lư Duệ Đồng Nữ Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1264b, Phật Thuyết Nhương Ngu Lê Đồng Nữ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1265, Phật Thuyết Thường Cù Lợi Độc Nữ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Cù Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1266, Đại Thánh Thiên Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh                                                                                   

1267, Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1268, Đại Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1269, Phật Thuyết Kim Sắc Ca Na Bát Để Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1270, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Đại Tự Tại Thiên Tỳ Na Dạ Ca Vương Quy Y Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

1271, Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai Định Huệ Quân Đẳng Nhập Tam Muội Da Thân Song Thân Đại Thánh Hoan Hỉ Thiên Bồ Tát Tu Hành Bí Mật Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1272, Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1273, Tỳ Na Dạ Ca [ Ngôn * Ngă ] Na Bát Để Du Già Tất Địa Phẩm Bí Yếu, 1 quyển, [ Đường Hàm Quang kí ]

1274, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Thiên H́nh Tượng Phẩm Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Cảnh Sắt soạn ]

1275, Thánh Hoan Hỉ Thiên Thức Pháp, 1 quyển, [ Đường Bát Nhă Nhạ Yết La soạn ]

1276, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1277, Tốc Tật Lập Nghiệm Ma Ê Thủ La Thiên Thuyết A Vĩ Xa Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1278, Ca Lâu La Cập Chư Thiên Mật Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhă Lực dịch ]

1279, Ma Ê Thủ La Thiên Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1280, Ma Ê Thủ La Đại Tự Tại Thiên Vương Thần Thông Hóa Sinh Kỹ Nghệ Thiên Nữ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1281, Na La Duyên Thiên cộng A Tu La Vương Đấu Chiến Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1282, Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1283, Phật Thuyết Bảo Tạng Thần Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1284, Phật Thuyết Thánh Bảo Tạng Thần Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1285, Phật Thuyết Bảo Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1286, Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1287, Đại Hắc Thiên Thần Pháp, 1 quyển, [ Đường Thần Khải kí ]

1288, Phật Thuyết Tối Thượng Bí Mật Na Noa Thiên Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Trung,  Hạ)

1289, Phật Thuyết Kim Tỳ La Đồng Tử Uy Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1290, Diễm La Vương Cung Hành Pháp Thứ Đệ, 1 quyển, [ Đường A Mô Ca soạn ]

1291, Thâm Sa Đại Tương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1292, Pháp Hoa Thập La Sát Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1293, Bát Nhă Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương H́nh Thể, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1294, Thi Bát Phương Thiên Nghi Tắc, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1295, Cúng Dường Hộ Thế Bát Thiên Pháp, 1 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1296, Thập Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1297, Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1298, Thập Nhị Thiên Cung Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1299, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện Ác Túc Diệu Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1300, Ma Đăng Ca Kinh, 2 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm Chi Khiêm cộng dịch ]

1301, Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Túc Kinh ( Nhất Danh Hổ Nhĩ Kinh ), 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

1302, Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1303, Phật Thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1304, Túc Diệu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1305, Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1306, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1307, Phật Thuyết Bắc Đẩu Thất Tinh Duyên Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1308, Thất Diệu Nhương. Tai Quyết, 2 quyển, [ Đường Kim Câu Xá soạn ]

1309, Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

1310, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1311, Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu, 1 quyển, [ ]

1312, Nan Nhĩ Kế Thấp Phạ La Thiên Thuyết Chi Luân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1313, Phật Thuyết Cứu Bạt Diễm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1314, Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1315, Thi Chư Ngạ Quỷ ẩm Thực Cập Thủy Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1316, Phật Thuyết Cam Lộ Kinh Đà La Ni Chú, 1 quyển, [ ]

 Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1317, Cam Lộ Đà La Ni Chú, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1318, Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diễm Khẩu Quỹ Nghi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1319, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Khởi Giáo A Nan Đà Duyên Do, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1320, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Nghi, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Quảng Minh

1321, Phật Thuyết Thi Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bạt Đà Mộc A dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

1322, Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm thuật ]

Bản dịch của Quảng Minh

1323, Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1324, Năng Tịnh Nhất Thiết Nhăn Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1325, Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1326, Phật Thuyết Chú Thời Khí Bệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1327, Phật Thuyết Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1328, Phật Thuyết Chú Mục Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1329, Phật Thuyết Chú Tiểu Nhi Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1330, La Phạ Noa Thuyết Cứu Liệu Tiểu Nhi Tật Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1331, Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh, 12 quyển, [ Đông Tấn Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch ]

1332, Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]

1333, Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất Phật Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1334, Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1335, Đại Cát Nghĩa Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Diệu dịch ]

1336, Đà La Ni Tạp Tập, 10 quyển, [ Thất dịch ]

1337, Chủng Chủng Tạp Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1338, Chú Tam Thủ Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1339, Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Pháp Chúng dịch ]

1340, Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1341, Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1342, Phật Thuyết Vô Nhai Tế Tổng Tŕ Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

1343, Tôn Thắng Bồ Tát Sở Vấn Nhất Thiết Chư Pháp Nhập Vô Lượng Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Bắc Vạn Thiên Ư dịch ]

1344, Kim Cương Thượng Vị Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1345, Kim Cương Trường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1346, Chư Phật Tập Hội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhă đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1347, Tức Trừ Trung Yêu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1348, Phật Thuyết Thập Nhị Phật Danh Thần Chú Giáo Lượng Công Đức Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1349, Phật Thuyết Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1350, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh                                                                                                                  

1351, Phật Thuyết Tŕ Cú Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1352, Phật Thuyết Đà Lân Ni Bát Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1353, Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1354, Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

1355, Phật Thuyết Thánh Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1356, Phật Thuyết Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1357, Phật Thuyết Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1358, Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1359, Phật Thuyết Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1360, Lục Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1361, Lục Môn Đà La Ni Kinh Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo ]

1362, Phật Thuyết Thiện Dạ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1363, Thắng Tràng Tư Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1364, Diệu Tư Ấn Tràng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1365, Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1366, Phật Thuyết Bí Mật Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1367, Phật Thuyết Đại Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1368, Phật Thuyết Đại Thất Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1369a, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1369b, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1370, Phật Thuyết Tŕ Minh Tạng Bát Đại Tổng Tŕ Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1371, Phật Thuyết Thánh Đại Tổng Tŕ Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1372, Tăng Tuệ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1373, Phật Thuyết Thi Nhất Thiết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1374, Phật Thuyết Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1375, Phật Thuyết Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1376, Phật Thuyết Thánh Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1, Quyển 2)

1377, Phật Thuyết Bảo Đái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1378a, Phật Thuyết Huyền Sư Bạt Đà Sở Thuyết Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1378b, Huyễn Sư Bạt Đà Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1379, Phật Thuyết Đại Ái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1380, Phật Thuyết Thiện Lạc Trưởng Giả Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1381, Phật Thuyết Đại Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1382, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1383, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1384, Phật Thuyết Bát Lan Na Xa Phạ Lư Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1385, Phật Thuyết Câu Chỉ La Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1386, Phật Thuyết Diệu Sắc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1387, Phật Thuyết Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1388, Phật Thuyết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1389, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Đại Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1390, Phật Thuyết Lạc Xoa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1391, Phật Thuyết Đàn Đặc La Ma Du thuật Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1392, Đại Hàn Lâm Thánh Nan Noa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1393, Phật Thuyết Ma Ni La Đản Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1394, Phật Thuyết An Trạch Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1395, Bạt Tể Khổ Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1396, Phật Thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1397, Trí Cự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhă đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1398, Phật Thuyết Trí Quang Diệt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1399, Phật Thuyết Diệt Trừ Ngũ Nghịch Tội Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1400, Phật Thuyết Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1401, Phật Thuyết Đại Kim Cương Hương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1402, Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm Điện Chướng Nan Tùy Cầu Như Ư Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1403, Phật Thuyết Như Ư Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1404, Phật Thuyết Như Ư Bảo Tổng Tŕ Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1405, Phật Thuyết Tức Trừ Tặc Nạn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1406, Phật Thuyết Tích Trừ Tặc Hại Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1407, Phật Thuyết Tích Trừ Chư Ác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1408, Phật Thuyết Tối Thượng Ư Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1409, Phật Thuyết Thánh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1410, Phật Thuyết Thắng Phiên Anh Lạc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh                                                                                           

1411, Phật Thuyết Liên Hoa Nhăn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1412, Phật Thuyết Bảo Sinh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1413, Phật Thuyết Tôn Thắng Đại Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1414, Phật Thuyết Kim Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1415, Đại Kim Cương Diệu Cao Sơn Lâu Các Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1416, Kim Cương Tồi Toái Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1417, Phật Thuyết Hoại Tương Kim Cương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1418, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai An Tượng Tam Muội Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1419, Phật Thuyết tạo Tượng Lượng Độ Kinh Giải, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch Giải ]

1420, Thọ Ngũ Minh Luận, 2 quyển, [ ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Luật

1421, Di Sa Tắc Bộ Ḥa Ê Ngũ Phân Luật, 30 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập cộng Trúc Đạo Sinh đẳng dịch ]

1422a, Di Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ]

1422b, Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ]

1423, Ngũ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Lương Minh Huy tập ]

1424, Di Sa Tắc Yết Ma Bổn, 1 quyển, [ Đường Ái Đồng lục ]

1425, Ma Ha Tăng Ḱ Luật, 40 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La cộng Pháp Hiển dịch ]

          Bản dịch của Thích Phước Sơn

1426, Ma Ha Tăng Ḱ Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

1427, Ma Ha Tăng Ḱ Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển cộng Giác Hiền dịch ]

1428, Tứ Phân Luật, 60 quyển, [ Diêu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm đẳng dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Đổng Minh

1429, Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1430, Tứ Phân Tăng Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1431, Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1432, Đàm Vô Đức Luật Bộ Tạp Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]

1433, Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Đàm Đế dịch ]

1434, Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1435, Thập Tụng Luật, 61 quyển, [ Hậu Tần Phất Nhược Đa La cộng La Thập dịch ]

1436, Thập Tụng Tỳ Kheo Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1437, Thập Tụng Tỳ Kheo Ni Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiển tập xuất ]

1438, Đại Sa Môn Bách Nhất Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ ]

1439, Thập Tụng Yết Ma Tỳ Kheo Yếu Dụng, 1 quyển, [ Lưu Tống Tăng Cừ soạn xuất ]

1440, Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, 9 quyển, [ Thất dịch ]

1441, Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Ca, 10 quyển, [ Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

1442, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, 50 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1443, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Tỳ Nại Da, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1444, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia Sự, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1445, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da An Cư Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1446, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tùy Ư Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1447, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tỳ Cách Sự, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1448, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự, 18 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1449, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Yết Sỉ Na Y Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1450, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1451, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự, 40 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1452, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1453, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1454, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1455, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1456, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Ni Đà Na Mục Đắc Ca Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1457, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Lược Tỳ Nại Da Tạp Sự Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1458, Căn Bổn Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, 14 quyển, [ Tôn Giả Thắng Hữu tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1459, Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tụng, 3 quyển, [ Tôn Giả Tỳ Xá Khư tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1460, Giải Thoát Giới Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bát Nhă Lưu Chi dịch ]

1461, Luật Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận, 1 quyển, [ Phất Đà Đa La Đa tạo Trần Chân Đế dịch ]

1462, Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, 18 quyển, [ Tiêu Tăng Ca Bạt Đà La dịch ]

1463, Tỳ Ni Mẫu Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

1464, Nại Da, 10 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

1465, Xá Lợi Phất Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1466, Ưu Ba Ly Vấn Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1467a, Phật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1467b, Phật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ ]

1468, Phật Thuyết Mục Liên Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1469, Phật Thuyết Ca Diếp Cấm Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1470, Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghi, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1471, Sa Di Thập Giới Pháp Tịnh Uy Nghi, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1472, Sa Di Uy Nghi, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1473, Phật Thuyết Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1474, Sa Di Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1475, Sa Di Ni Ly Giới Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1476, Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tương Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lư Hồng Nhựt

1477, Phật Thuyết Giới Tiêu Tai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

1478, Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1479, Phật Thuyết Bật Sô Ngũ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1480, Phật Thuyết Bật Sô Ca Thi Ca Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1481, Phật Thuyết Ngũ Khủng Phố Thế Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1482, Phật A Tỳ Đàm Kinh Xuất Gia Tương Phẩm, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

1483a, Phật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1483b, Phật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1484, Phạm Vơng Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Quang

1485, Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

1486, Thọ Thập Thiện Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1487, Phật Thuyết Bồ Tát Nội Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1488, Ưu Bà Tắc Giới Kinh, 7 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1489, Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1490, Tịch Điều Âm Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hải dịch ]

1491, Bồ Tát Tạng Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

1492, Phật Thuyết Xá Lợi Phất Hối Quá Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1493, Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa đẳng dịch ]

1494, Phật Thuyết Tịnh Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1495, Thiện Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1496, Phật Thuyết Chánh Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1497, Phật Thuyết Đại Thừa Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1498, Phật Thuyết Bát Chủng Trường Dưỡng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

1499, Bồ Tát Giới Yết Ma Văn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1500, Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Từ Thị Bồ Tát Thuyết Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1501, Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1502, Bồ Tát Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

1503, Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1504, Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Thích Kinh Luận

1505, Tứ A Hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt Đà tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1506, Tam Pháp Độ Luận, 3 quyển, [ Đông Tấn Tăng Ca Đề Bà dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1507, Phân Biệt Công Đức Luận, 5 quyển, [ Thất dịch Phụ Hậu Hán lục ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1508, A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền cộng Nghiêm Phật Điều dịch ]

           Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1509 , Đại Trí Độ Luận, 100 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Thiện Siêu

1510a, Kim Cương Bát Nhă Luận, 2 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1510b, Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1511, Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1512, Kim Cương Tiên Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1513, Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh Luận Thích, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo tụng Thế Thân Bồ Tát thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1514, Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1515, Kim Cương Bát Nhă Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, 2 quyển, [ Công Đức Thi Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1516, Thánh Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Luận, 2 quyển, [ Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1517, Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận, 4 quyển, [ Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo Đại Vực Bồ Tát tạo Bổn Luận Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1518, Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1519, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, 2 quyển, [ Đại Thừa Luận Sư Bà Tẩu Bàn Đậu Thích Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi cộng Đàm Lâm đẳng dịch ]

1520, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Lặc Na Ma Đề cộng Tăng Lăng đẳng dịch ]

1521, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, 17 quyển, [ Thánh Giả Thọ tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1522, Thập Địa Kinh Luận, 12 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi đẳng dịch ]

1523, Đại Bảo Tích Kinh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1524, Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1525, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận, 9 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1526, Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

1527, Niết Bàn Luận, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Tác Nguyên Ngụy Đạt Ma Bồ Đề dịch ]

1528, Niết Bàn Kinh Bổn Hữu Kim Vô Kệ Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1529, Di Giáo Kinh Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1530, Phật Địa Kinh Luận, 7 quyển, [ Thân Quang Bồ Tát Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1531, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1532, Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1533, Chuyển Pháp Luân Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

1534, Tam Cụ Túc Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]